BackWard Design

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบย้อนกลับ

ครูต้องคำนึงถึง มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนด  ว่ามีความเหมาะสมกับการประเมินรูปแบบใด  เช่น  การประเมินโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project – based Learning  Assessment)  การประเมินผลโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  (Research-based Learning  Assessment)  การประเมินการนำเสนอผลงานรูปแบบต่างๆ  (Presentation  Assessment)  การประเมินการจัดทำรายงาน  (Report  Assessment)  และการประเมินโดยใช้ข้อสอบวัดความคิดชั้นสูง  และการใช้เหตุผล  (Height Thinking and Reasoning Learning testing)  สำหรับเอกสารฉบับนี้กล่าวถึงการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบการประเมินผลโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning  Assessment)  ดังนี้

1.  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  เป็นสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ควรสอนให้แก่ผู้เรียน

2.  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี / รายภาค  และจากสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น  เป็นสาระการเรียนรู้รายปี / รายภาค

3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา  นำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค

มาจัดทำคำอธิบายรายวิชา

4.  กำหนดหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้

4.1  นำคำอธิบายรายวิชาและสาระการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กันมาวิเคราะห์แยกเป็นหัวข้อเรื่องใหญ่ใส่ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใน 1 รายวิชา  ซึ่งจะแยกเป็นกี่หน่วยการเรียนรู้ก็ได้ ตามความเหมาะสม

4.2  ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากเนื้อหาที่นำมาจัดแบ่งไว้แล้วข้างต้น  บางหน่วยอาจมีหลายมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น หรือ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นอาจปรากฏอยู่ในหลายหน่วยการเรียนรู้

5.     การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้  มีข้อควรคำนึงในการตั้งชื่อหน่วยอยู่  2  ประการ คือ

ประการแรกผู้สอนควรตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องการให้หน่วยการเรียนรู้นี้กล่าวถึงเรื่องใด

ประการที่สองผู้สอนควรถามตนเองว่าสิ่งใดที่ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้

นั่นคือ        ควรตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่ครูตั้งเป้าหมายไว้ และดึงดูดความสนใจของนักเรียน

6.     เลือกมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นเพื่อการสอนและการประเมิน

การเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการใช้รูปแบบการประเมินโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

7.     กำหนดสาระการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย

                                7.1      สาระการเรียนรู้แกนกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

                                7.2      สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

8.     สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด/หลักการ)

                                เขียนสาระสำคัญในรูปของความคิดรวบยอด/หลักการ  ให้ตรงตามสาระการเรียนรู้

9.     ชุดคำถามที่สำคัญเป็นคำถามที่จะนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้และหลักฐานร่องรอยสู่การจัดทำโครงงาน

10.  การกำหนดผลงาน /ชิ้นงาน /ภาระงานหรือการปฏิบัติงาน 

หัวใจสำคัญของการกำหนดหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้อย่างหนึ่งคือหลักฐานหรือร่องรอยที่จะยืนยันได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด และอยู่ในระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่วางไว้หรือไม่ หลักฐานหรือร่องรอยดังกล่าวนี้คือ  ผลงานการทำโครงงานนั่นเอง

เนื่องจากผลงาน ชิ้นงาน ภาระงานหรือการปฏิบัติงานเป็นหลักฐานที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้เรียนมีโอกาสคิดออกแบบ วางแผนการทำงาน ลงมือทำงานตามแผนหรือรูปแบบที่ออกไว้ มีการแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลงาน ชิ้นงาน ภาระงานหรือการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  ซึ่งการพัฒนาหรือสร้างผลงานดังกล่าวเป็นหลักฐานหรือร่องรอยแห่งการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ  นั่นคือแต่ละหน่วยการเรียนรู้  นักเรียนต้องมีชิ้นงานรวบยอด  1  ชิ้นงาน  กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าครูผู้สอนกำลังประเมินผลการเรียนรู้ที่แท้จริง หรือสภาพจริง  (Authentic Assessment)  ของผู้เรียนนั่นเอง

                        การกำหนดผลงาน ชิ้นงาน ภาระงานหรือการปฏิบัติงาน ครูผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1)  กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้  จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

2)  ผลงาน ชิ้นงาน ภาระงานหรือการปฏิบัติงานใดบ้างที่บ่งบอกว่าผู้เรียนได้บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น

3)  กิจกรรมการเรียนการสอนใดบ้างที่ต้องมีในหน่วยการเรียนรู้

11.  แนวทางการให้คะแนน    เป็นการกำหนดแนวทางการประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานหรือการปฏิบัติงาน  องค์ประกอบสำคัญในการวางแผนการประเมินในหน่วยการเรียนรู้  ดังนี้

11.1    เกณฑ์ (Criteria)  หมายถึง สิ่งที่ต้องประเมินที่ระบุอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ เช่น มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ว 2.1.1  กำหนดว่า “สำรวจตรวจสอบ องค์ประกอบของดิน  จำแนกประเภท และอธิบายประโยชน์ของดินในท้องถิ่น”

จากมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ เกณฑ์ที่ใช้หรือสิ่งที่จะต้องประเมินผลคือ

1)  สำรวจตรวจสอบองค์ประกอบของดิน (ตรวจสอบได้ถูกต้อง)

2)  สำรวจตรวจสอบสมบัติของดิน  (ตรวจสอบได้ถูกต้อง)

3)  จำแนกประเภทของดินในท้องถิ่น (จำแนกได้ถูกต้องเหมาะสม)

4)  อธิบายประโยชน์ของดินในท้องถิ่น (อธิบายได้คล่องแคล่ว ชัดเจน เข้าใจง่าย หลากหลาย)

ในการกำหนดเกณฑ์อาจกำหนดช่วงระดับคุณภาพออกเป็น 2-3 หรือมากกว่านั้นได้ เช่น ระดับเริ่มแรก  พอผ่าน ชำนาญ เชี่ยวชาญ หรือ ต้องปรับปรุง  พอใช้  ดี  และดีมาก

เป็นต้น

        11.2    คำอธิบายคุณภาพของงาน  (Performance  Description)

เกณฑ์แต่ละตัวในข้อ  11.1)  จะมีระดับคุณภาพของเกณฑ์จากต่ำไปสูงเพิ่มพูนขึ้นไป

ดังนั้นครูจึงควรกำหนดคำอธิบายคุณภาพของงานให้ครบถ้วนทุกช่วงทุกระดับ และทุกเกณฑ์ที่จะประเมิน       ตัวอย่างเช่น

ตาราง  1  ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินและคำอธิบายคุณภาพในการประเมินการนำเสนอผลงาน

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

–  เนื้อหาครบถ้วน  ละเอียดสมบูรณ์  เรียงลำดับเนื้อหาได้ถูกต้องเหมาะสม  สะกดคำได้ถูกต้อง  ใช้ภาษาได้เหมาะสม ภาพประกอบครบถ้วน  มีความคมชัดและขนาดมีความเหมาะสม

ดีมาก

4

–  เนื้อหาครบถ้วน  ละเอียด  เรียงลำดับได้ถูกต้องสะกดคำได้ถูกต้อง  ใช้ภาษาได้เหมาะสม ภาพประกอบครบถ้วน  มีความคมชัด  ขนาดไม่เหมาะสม

ดี

3

– เนื้อหาครบถ้วน  เรียงลำดับได้ถูกต้อง  สะกดคำได้ถูกต้องเป็นส่วนมาก ภาพประกอบไม่ครบถ้วน  ไม่คมชัด  ขนาดไม่เหมาะสม

พอใช้

2

– เนื้อหาครบถ้วน  เรียงลำดับไม่ถูกต้อง  สะกดคำได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย ภาพประกอบไม่ครบถ้วน ไม่คมชัด  ขนาดไม่เหมาะสม

ต้องปรับปรุง

1

11.3  แนวทางการให้คะแนน (Scoring  Guides)

เมื่อครูผู้สอนกำหนดเกณฑ์และกำหนดคำอธิบายคุณภาพของงานในข้อ 11.1  และ

ข้อ 11.2  อีกทั้งเขียนรายละเอียดทั้งหมดลงในตารางแล้ว เราเรียกรายละเอียดทั้งหมดนั้นว่า แนวทางการให้คะแนน  (ดังตัวอย่างในตาราง 1 ข้างต้น)  เพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลงาน  ชิ้นงาน ภาระงานหรือการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ต่อไป  อย่างไรก็ตามแนวทางการให้คะแนนมีหลายรูปแบบ ครูผู้สอนควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลงานที่ต้องการประเมิน

12.  กิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผล  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความชำนาญการ กระบวนการโดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ย่อย  เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนดในหน่วยการเรียนรู้

 

รูปแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่……

รหัสวิชา……………..วิชา…………………ชื่อหน่วย………………………เวลาเรียน………….คะแนน….…………

รายวิชาที่นำมาบูรณาการ  (   )ท……………….(   )ค……………….(   )ว……………..(    )ส……………..

(   )พ………………..(   )ศ……………….(   )ง……………..(    )อ……………..

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

…………………………….. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่……….. ข้อ…………………………………

…………………………….. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่……….. ข้อ…………………………………

…………………………….. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่……….. ข้อ…………………………………

2.  สาระการเรียนรู้ 

2.1  สาระแกนกลาง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2  สาระท้องถิ่น………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.  สาระสำคัญ

3.1  ความคิดรวบยอด/หลักการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2  ทักษะ/กระบวนการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  ชุดคำถามที่สำคัญ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  หลักฐาน/ผลงาน/การปฏิบัติงานรวบยอด…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.  แนวทางการให้คะแนน………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.  แนวการกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล สื่อ/แหล่งเรียนรู้

     7.1  แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ……………………………….เวลา……….ชั่วโมง

7.1.1  เป้าหมายการเรียนรู้ ………………………………………………………………….

7.1.2  หลักฐาน/ผลงาน/ปฏิบัติการ ………………………………………………………..

7.1.3  วิธีการตรวจให้คะแนน  …………………………………………………………….

7.1.4  กิจกรรมการเรียนรู้  …………………………………………………………………

7.1.5  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ …………………………………………………………………….

7.2  แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ……………………………….เวลา……….ชั่วโมง

7.2.1  เป้าหมายการเรียนรู้ ………………………………………………………………….

7.2.2  หลักฐาน/ผลงาน/ปฏิบัติการ ………………………………………………………..

7.2.3  วิธีการตรวจให้คะแนน  …………………………………………………………….

7.2.4  กิจกรรมการเรียนรู้  …………………………………………………………………

7.2.5  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ …………………………………………………………………….

      7.3  แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ……………………………….เวลา……….ชั่วโมง

7.3.1  เป้าหมายการเรียนรู้ ………………………………………………………………….

7.3.2  หลักฐาน/ผลงาน/ปฏิบัติการ ………………………………………………………..

7.3.3  วิธีการตรวจให้คะแนน  …………………………………………………………….

7.3.4  กิจกรรมการเรียนรู้  …………………………………………………………………

7.3.5  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ …………………………………………………………………….

7.4  แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ……………………………….เวลา……….ชั่วโมง

7.4.1  เป้าหมายการเรียนรู้ ………………………………………………………………….

7.4.2  หลักฐาน/ผลงาน/ปฏิบัติการ ………………………………………………………..

7.4.3  วิธีการตรวจให้คะแนน  …………………………………………………………….

7.4.4  กิจกรรมการเรียนรู้  …………………………………………………………………

7.4.5  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ …………………………………………………………………….

7.5  กิจกรรม (แผนการเรียนรู้ที่ 5 แผนการประเมินผลรวบยอดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา…….คะแนน….)

7.5.1  เป้าหมายการเรียนรู้ ………………………………………………………………….

7.5.2  หลักฐาน/ผลงาน/ปฏิบัติการ ………………………………………………………..

7.5.3  วิธีการตรวจให้คะแนน  …………………………………………………………….

7.5.4  กิจกรรมการเรียนรู้  …………………………………………………………………

7.5.5  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ …………………………………………………………………….

8.  แผนการจัดการเรียนรู้

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ชั้น ……………………. เวลา………………ชั่วโมง     ……………..คะแนน

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ …………………………………………………………………………..

2.  สาระสำคัญ (concept/ทักษะ/กระบวนการ) ………………………………………………….

3.  สาระการเรียนรู้  ……………………………………………………………………………………………………….

4.  หลักฐาน/ผลงาน/ปฏิบัติการ …………………………………………………………………

5.  แนวทางการตรวจให้คะแนน  ……………………………………………………………….

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  ………………………………………………………………………….

7.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้  …………………………………………………………………………….

8.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ………………………………………………………………….

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ชั้น ……………………. เวลา………………ชั่วโมง     ……………..คะแนน

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ …………………………………………………………………………..

2.  สาระสำคัญ (concept/ทักษะ/กระบวนการ) ………………………………………………….

3.  สาระการเรียนรู้  ……………………………………………………………………………………………………….

4.  หลักฐาน/ผลงาน/ปฏิบัติการ …………………………………………………………………

5.  แนวทางการตรวจให้คะแนน  ……………………………………………………………….

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  ………………………………………………………………………….

7.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้  …………………………………………………………………………….

8.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ………………………………………………………………….

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ชั้น ……………………. เวลา………………ชั่วโมง     ……………..คะแนน

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ …………………………………………………………………………..

2.  สาระสำคัญ (concept/ทักษะ/กระบวนการ) ………………………………………………….

3.  สาระการเรียนรู้  ……………………………………………………………………………………………………….

4.  หลักฐาน/ผลงาน/ปฏิบัติการ …………………………………………………………………

5.  แนวทางการตรวจให้คะแนน  ……………………………………………………………….

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  ………………………………………………………………………….

7.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้  …………………………………………………………………………….

8.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ………………………………………………………………….

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ชั้น ……………………. เวลา………………ชั่วโมง     ……………..คะแนน

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ …………………………………………………………………………..

2.  สาระสำคัญ (concept/ทักษะ/กระบวนการ) ………………………………………………….

3.  สาระการเรียนรู้  ……………………………………………………………………………………………………….

4.  หลักฐาน/ผลงาน/ปฏิบัติการ …………………………………………………………………

5.  แนวทางการตรวจให้คะแนน  ……………………………………………………………….

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  ………………………………………………………………………….

7.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้  …………………………………………………………………………….

8.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ………………………………………………………………….

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ชั้น ……………………. เวลา………………ชั่วโมง     ……………..คะแนน

1.  เป้าหมายการเรียนรู้ …………………………………………………………………………..

2.  สาระสำคัญ (concept/ทักษะ/กระบวนการ) ………………………………………………….

3.  สาระการเรียนรู้  ……………………………………………………………………………………………………….

4.  หลักฐาน/ผลงาน/ปฏิบัติการ …………………………………………………………………

5.  แนวทางการตรวจให้คะแนน  ……………………………………………………………….

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  ………………………………………………………………………….

7.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้  …………………………………………………………………………….

8.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ………………………………………………………………….

9.  แผนการประเมินงานรวบยอดหน่วยการเรียนรู้ที่…..ชั้น ……… เวลา………ชั่วโมง ………คะแนน

9.1  รายวิชา  …………………………………………………………………………………………………………………

9.2  มาตรฐานการเรียนรู้ …………………………………………………………………………………………………

9.3  ลักษณะงาน

–  เป้าหมาย  ……………………………………………………………………………………………………………

–  สถานการณ์ ………………………………………………………………………………………………………..

–  คำชี้แจง ……………………………………………………………………………………………………………..

–  ผู้ติชม/ผู้ประเมิน …………………………………………………………………………………………………

9.4  แนวทางการให้คะแนน  ………………………………………………………………………………………..

10.  ความเห็นผู้บริหาร………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ……………………………………………..ผู้บริหาร

(……………………………………………)

………../………………../………

11.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ……………………………………………..ครูผู้สอน

(……………………………………………)

………../………………../………

ตามไปดูตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยใช้การออกแบบแบบย้อนกลับ BackWard Design กันนะครับ

  • วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

 

  • วิชคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เรื่อง เมทริกซ์ (ม.4)

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: