ประโยชน์

การนำการประเมินตามสภาพจริงไปใช้ในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ (กมลวรรณ  ตังธนกานนท์. 2549: 11 – 12)

  1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน การประเมินตามสภาพจริงเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากที่เป็นผู้รับการทดสอบไปเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการประเมิน ซึ่งกิจกรรมการประเมินนั้นออกแบบมาให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะมากกว่ามุ่งเน้นที่จุดอ่อนของผู้เรียน ลดความกังวลในการทดสอบ และส่งเสริมความเคารพในตัวเองของผู้เรียน ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ งานที่ผู้เรียนทำหรือปฏิบัติเพื่อใช้ในการประเมินตามสภาพจริงเป็นการปฏิบัติ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน ดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการตั้งคำถาม พิจารณา ตัดสิน และแสวงหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ การประเมินตามสภาพจริงตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาของตนเองให้ดีขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้ปรับปรุง พัฒนา โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองโดยตรง
  2. ประโยชน์ต่อครู การประเมินสภาพจริงเป็นตัวขับเคลื่อนสนับสนุนให้ครูเปลี่ยนแปลงบทบาทตองตนเองไป กล่าวคือ เปลี่ยนจากการสอนที่เน้นครูเป็นสำคัญ ซึ่งครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้แก่ผู้เรียน มากเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเอง และประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้ ครูที่ใช้การประเมินตามสภาพจริงรายงานถึงประโยชน์ของการประเมินมากมาย กล่าวคือ การประเมินตามสภาพจริงทำให้ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินมากขึ้น ทั้งมีส่วนในฐานะผู้ออกแบบการประเมิน และผู้ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ครูมั่นใจได้ว่าการประเมินสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายของหลักสูตร นอกจากนั้น การประเมินตามสภาพจริงยังเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ส่งเสริมการให้ข้อมูลย้อนกลับของครูแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกทิศทาง นอกจากนี้ การประเมินตามสภาพจริงยังช่วยให้ครูได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณภาพการสอนของตนเองได้ด้วย
  3. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง การประเมินตามสภาพจริงทำให้ผู้ปกครองรับทราบผลการประเมินผลการเรียนรู้และความก้าวหน้าของผู้เรียนได้โดยตรง และชัดเจน ผ่านงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้ปกครองมีบทบาทที่เข้าแข็งในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้ปกครองมีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนมีบทบาทในการให้กำลังใจแก่ผู้เรียนด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: