บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

การประเมินตามสภาพจริงมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ซึ่งแต่ละฝ่ายมีบทบาท (กมลวรรณ  ตังธนกานนท์.  2549: 4 – 5) ดังนี้

บทบาทข้อผู้บริหาร ผู้บริหารควรมีบทบาทในด้านการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมมากที่สุดในกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่มเพาะความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบของครู ส่งผลให้ครูมีแรงจูงใจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดรับกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ ผู้บริหารควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้และสามารถทำการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง วางแนวนโยบายในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ความสำคัญกับการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ครูเข้าฝึกอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตามสภาพจริงวิธีการต่างๆ เพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง จากนั้นให้ครูที่ไปฝึกอบรมขยายผลต่อ โดยให้ครูที่ไปฝึกอบรมเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้และการอบรมครูในโรงเรียนต่อไป และผู้บริหารยังมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดให้มีการประเมินตามสภาพจริง และยังควรมีบทบาทในการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการประเมินตามสภาพจริง ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

บทบาทของครู ครูเปลี่ยนบทบาทจากที่เป็นผู้บอกความรู้ให้แก่ผู้เรียน หรือจัดการเยนการสอนที่เน้นครูเป็นสำคัญ ไปเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูเป็นเสมือนผู้อำนวยความสะดวกในการจัดสภาพการเรียนรู้ อันได้แก่ กิจกรรม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองตามความถนัด ความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างมีความสุข ครูต้องทำให้การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนปกติ โดยบูรณาการการประเมินตามสภาพจริงเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครูควรให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม และชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจ และเห็นคุณค่าของประเมินตามสภาพจริงที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จอกตากนี้ครูควรจัดให้มีระบบการบันทึกผลการประเมินด้านต่างๆ ของผู้เรียนซึ่งปัจจุบัน วิทยาการทางด้านเทคโนโลยีก้าวหน้า ระบบการบันทึกผลจึงสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้สะดวกในการจัดกระทำ และจัดเก็บข้อมูล เช่น การจัดแฟ้มสะสมงาน หรือการจัดฐานข้อมูลสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลการประเมินหรือผลงาต่างๆ เป็นต้น บทบาทที่สำคัญมากอีกบทบาทหนึ่งซึ่งครูควรตระหนัก คือ ครูควรนำผลการประเมินหรือสารสนเทศได้จากกาประเมินตามสภาพจริงไปปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

บทบาทของผู้เรียน ผลจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครู จากที่เน้นครูเป็นสำคัญไปเป็นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนมีส่วนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลมากขึ้น ในกระบวนการประเมินตามสภาพจริง ผู้เรียนมีบทบาทในการตั้งเป้าหมายและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียนเอง นอกจากนั้นผู้เรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองโดยตรง และสามารถประเมินตนเองได้อย่างเที่ยงตรงกับความเป็นจริง ตลอดจนสามารถนำสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป

บทบาทของผู้ปกครอง การประเมินตามสภาพจริงนำไปสู่การขยายขอบเขตการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน จากที่เคยเป็นเพียงการประเมินในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ไปเป็นการประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย กล่าวคือ ผู้ปกครองมีส่วนในการประเมินผลงานและพฤติกรรกมของผู้เรียนเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไมรอเพียงการบอกความรู้จากครูผู้สอน คอยให้กำลังใจผู้เรียนในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรสนใจรับทราบสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของผู้เรียนที่รายงานโดยครูผู้สอน เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: