หลักการ

กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 27) ได้กล่าวถึงการประเมินตามสภาพจริงว่ามีหลักการดังต่อไปนี้

1.  เป็นการประเมินความก้าวหน้า และการแสดงออกของนักเรียนแต่ละคน บนรากฐานของทฤษฏีทางพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย

2.  การประเมินผลจากสภาพจริง จะต้องมีรากฐานบนพัฒนาการ และการเรียนรู้ทางสติปัญญาที่หลากหลาย

3.  การประเมินผลจากสภาพจริง และการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม จะต้องจัดทำให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน คือ จะต้องพัฒนามาจากบริบทที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่นักเรียนอาศัยอยู่ และที่ต้องเรียนรู้ให้เห็นกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

4.  ความรู้ในเนื้อหาสาระทั้งในทางกว้างและลึก จะนำไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนเรียนรู้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมาย สนองความต้องการ และเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่

5.  การเรียน การสอน การประเมิน จะต้องหลอมรวมกัน และการประเมินต้องประเมินต่อเนื่องตลอดเวลาที่ทำการเรียนการสอน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

6.  การเรียน การสอน การประเมิน เน้นการปฏิบัติจริง ในสภาพที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับธรรมชาติความเป็นจริงของการดำเนินชีวิต งาน/กิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดงานด้วยตนเอง

7.  การเรียนการสอนจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่สูงสุด ตามสภาพที่เป็นจริงของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ไพฑูรย์  โพธิสาร (2549: 7 – 8) ยังได้กล่าวถึงหลักการของการประเมินตามสภาพจริงว่า หลักการของการประเมินสภาพจริง เน้นการให้ได้ข้อมูลครอบคุลามตามสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สอน เพื่อทำการปรับปรุงการสอน และสำหรับผู้เรียนได้ปรับปรุงการเรียนของตนเองตามศักยภาพของตน ดังนั้น การประเมินจะบูรณาการไปกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

  1. ด้านการเรียนการสอน

1.1      เนื้อหาจัดให้สอดคล้องใกล้เคียงกับสภาพการณ์ในชีวิตจริง

1.2      ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการแสวงหาความรู้ภายใต้การช่วยเหลือของครู

1.3      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในด้านการคิดที่ซับซ้อน การแสดงความคิดเห็น การคิดขั้นสูง สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆ ได้

2.  ด้านการประเมิน

2.1      ใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมตรงกับสภาพการเรียนการสอนที่แท้จริง

2.2      เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องในกระบวนการเรียนการสอน

2.3      เป้าหมายเพื่อการพัฒนาผู้เรียนมากกว่าการตัดสินถูกผิด

2.4      มีการให้ข้อมูลย้อนกลับผลการประเมินสม่ำเสมอเพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการสอนของครู และการเรียนของนักเรียน

2.5      ประเมินความสามารถผู้เรียนแต่ละคนตามศักยภาพโดยไม่นำมาเปรียบเทียบกับกลุ่ม

2.6      ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: