ความหมาย

การประเมินตามสภาพจริง เป็นศัพท์บัญญัติจากคำว่า authentic assessment (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544ข: 22) นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่สื่อความหมายเดียวกันนี้อีกหลายคำ เช่น การประเมินสภาพจริง การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินตามความเป็นจริง การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง การตีค่าที่แท้จริง ในที่นี้จะใช้แต่เพียงคำว่าการประเมินตามสภาพจริง ส่วนในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่มีความหมายคล้ายกับ authentic assessment เช่น performance assessment หรือ Performance-based Assessment (การประเมินภาคปฏิบัติ/การประเมินการปฏิบัติหรือประเมินอิงการปฏิบัติ), alternative assessment (การประเมินทางเลือกใหม่) และรวมไปถึง Direct Assessment (การประเมินทางตรง) (Airasian. 1997: 210; Mueller. 2006: Online) ซึ่งมีการให้ความหมายของคำว่าการประเมินตามสภาพจริงไว้ดังต่อไปนี้

กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 12) การประเมินผลจากสภาพจริง หมายถึง กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากกงานและวิธีการที่นักเรียนทำ เพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อเด็กเหล่านั้น การประเมินผลจากสภาพจริงจะไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แต่จะเน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการทำงานของนักเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้ค้นพบและผู้ผลิตความรู้ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อสนองจุดประสงค์หลักของหลักสูตรและความต้องการของสังคม

กระทรวงศึกษาธิการ  (2546ก: 26) ให้ความหมายของการประเมินตามสภาพจริงว่าหมายถึง การกำหนดเวลาให้ผู้เรียนมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการวางแผน การลงมือทำงาน จนได้งานที่เสร็จสมบูรณ์ การได้มีโอกาสประเมินผลการทำงานด้วยตนเอง และได้มีการปรึกษาร่วมกันกับผู้เรียนด้วยกัน การประเมินลักษณะเช่นนี้จำเป็นต้องใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อการตรวจสอบความสามารถของนักเรียนในการแห้ปัญหาในการทำงาน ในสถานการณ์ที่เป็นจริง หรือคล้ายของจริง นอกจากนี้การประเมินตามสภาพจริงบังต้องตัดสินโดยใช้เกณฑ์ (Criteria) หรือมาตรฐาน (Standard) เดียวกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ตัดสินการทำงานในชีวิตจริงของผู้ใหญ่ในชิ้นงานเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน

แอร์เอเซียน (Airasian. 1997: 210) กล่าวว่า การประเมินซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม หรือการผลิตชิ้นงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะของผู้เรียนเรียกว่าการประเมินการปฏิบัติงาน หรืออาจจะเรียกว่าการประเมินทางเลือกใหม่ (Alternative Assessment) หรือการประเมินสภาพจริง (Authentic assessment) ซึ่งการประเมินการปฏิบัติงานนั้นจะกำหนดให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในสิ่งซึ่งผู้เรียนสามารถกระทำได้ในสถานการณ์จริง

อุทุมพร  จามรมาน (2540: 2) ได้กล่าวว่า การตีค่าที่แท้จริง (authentic assessment) หมายถึง การวัดและประเมินกระบวนการทำงานของสมองและจิตใจของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมาตามสิ่งที่เขาทำ โดยพยายามตอบคำถามว่า เขาทำอย่างไร และทำไมจึงทำอย่างนั้น การได้ข้อมูลว่า “เขาทำอย่างไร” (How) และ “ทำไม” (Why) จะช่วยให้ผู้สอนได้ช่วยผู้เรียนพัฒนาการเรียนของผู้เรียน และการสอนของผู้สอน ทำให้การเรียนการสอนมีความหมาย และทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ต่อไป

สุวิทย์  มูลคำ  (2543: 22) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง หมายถึง การวัดและประเมินผลกระบวนการทำงานในด้านสมอง หรือการคิดและจิตใจของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมาตามสิ่งที่ผู้เรียนกระทำ โดยพยายามตอบคำถามว่าผู้เรียนทำอย่างไร และทำไมจึงทำอย่างนั้น การได้ข้อมูลว่า “เขาทำอย่างไร” และ “ทำไม” จะช่วยให้ผู้สอนได้ช่วยผู้เรียนพัฒนาการเรียนของผู้เรียนและการสอนของผู้สอน ทำให้การเรียนการสอนมีความหมายและทำให้เกิดความอยากในการเรียนรู้ต่อไป

ราตรี  นันทสุคนธ์  (2543: 18 – 19)  กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการตัดสินความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราวเหตุการณ์จริง หรือคล้ายจริงในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการแสดงออกลงมือกระทำ หรือผลิต จากกระบวนการทำงานตรมที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพ จะเป็นการสะท้อนภาพเพื่อลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับความสำเร็จใด เครื่องมือสำหรับวัดผลที่ตรงกับสภาพจริงมีหลายประเภท เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การทดสอบที่เน้นภาคปฏิบัติ การใช้แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น

การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการที่เน้นการประเมินภาคปฏิบัติ โดยสามารถใช้แฟ้มสะสมงานช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และผลงานในแฟ้มสะสมงานสามารถใช้สะท้อนความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้เรียน

นิยม  ไชยวงศ์.  (2544: 30 – 31) ได้กล่าวถึงการประเมินจากสภาพจริงว่าเป็นกระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ จากวิธีการทำงานและผลงานที่นักเรียนทำในสภาพของการแสดงออกจริง ในเนื้อหาวิชาที่เรียน เป็นการประเมินที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน เน้นวัดที่การแสดงออก การบวนการคิด/ทำงาน ผลผลิต และแฟ้มพัฒนางาน เพื่อดูพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน โดยจะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือนักเรียนให้สบผลสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอื่น ๆ การประเมินจากสภาพจริงจะแตกต่างจากการประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้รับการทดสอบที่มุ่งเน้นเฉพาะความรู้ และทักษะบางส่วน นอกจากนี้การประเมินจากสภาพจริงยังเป็นการประเมินที่ใช้สารสนเทศที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เอื้อประโยชน์ต่อครูผู้สอน เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 67) กล่าวถึงการวัดประเมินสภาพจริงว่าเป็นการประเมินจากการปฏิบัติที่ครูผู้สอนมอบหมายงาน/กิจกรรมให้ผู้เรียนทำตามกำหนด หรือให้เลือกทำตามความสนใจและความถนัด งาน/กิจกรรมที่มอบหมายให้ทำมักจะมีลักษณะต่างกัน ตั้งแต่ข้อสอบเขียนตอบและการปฏิบัติตามสถานการณ์ชีวิตจริง แม้จะไม่สามารถคาดคะเนสถานการณ์จริงที่ผู้เรียนจะนำผลการเรียนรู้ไปใช้ได้แน่ชัดก็ตาม แต่เราสามารถดำเนินการประเมินการปฏิบัติที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ของชีวิตจริงได้ ดังนั้น งาน/กิจกรรมในการประเมินสภาพจริงจึงมีลักษณะต่อเนื่องตามระดับของสภาพจริง ตั้งแต่น้อยไปหามาก ยิ่งมีลักษณะสอดคล้องกับชีวิตมาก การประเมินนั้นก็ยิ่งมีความเหมาะสมถูกต้องมาก

นงลักษณ์  วิรัชชัย (2545: 157) กล่าวว่าการประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินการปฏิบัติงานรูปแบบหนึ่ง หมายถึง การประเมินทักษะ ความรู้ความสามารถ ที่จะต้องใช้ในโลกความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติงานในสภาพที่เป็นจริงตามธรรมชาติ เพื่อแสดงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มและทุกคนด้วยวิธีการที่หลากหลาย นำมาวิเคราะห์ อภิปราย เจรจาต่อรอง ให้ได้ผลการประเมินซึ่งสะท้อนภาพที่แท้จริงของผู้ถูกประเมิน และทุกฝ่ายเห็นพ้องกัน ผลการประเมินทำให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจที่กระจ่างชัดเจนในงานที่ทำ และจุดประกายความคิดได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานต่อไปด้วย

ไพฑูรย์  โพธิสาร  (2549: 7) กล่าวว่า การประเมินสภาพจริง หมายถึง การประเมินโดยอาศัยกระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลของครูจากผลงานของผู้เรียนและกระบวนการที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามการจัดการเรียนรู้ของครู ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาและตัดสินการเรียนรู้ของผู้เรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: