ลักษณะ

อุทุมพร  จามรมาน (2540: 2) กล่าวถึงการประเมินสภาพจริงว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีการออกแบบการประเมินการปฏิบัติที่แทนความสามารถในการปฏิบัติได้ เช่น ประเมินการเขียนของผู้เรียนจากที่เขียนจริง ประเมินการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากที่ทำจริง มิใช่การดูวีดีโอ หรือสมมติสถานการณ์ขึ้น
 2. เกณฑ์ในการตัดสินได้มาจากการกำหนดร่วมกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. การประเมินตนเองของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ
 4. ผู้เรียนจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองต่อสาธารณชน และนำเสนอด้วยตนเอง
 5. ใช้เวลานานพอสมควรในการได้ข้อมูลเพื่อการประมวลผล

นอกจากนี้ นิยม  ไชยวงศ์ (2544: 31) ยังได้เสนอว่า การประเมินตามสภาพจริงต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังแสดงสภาพรวมของการเรียนรู้ และความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน และให้ความสำคัญกับจุดแข็งของนักเรียน

ไพฑูรย์  โพธิสาร (2549: 8) ได้กล่าวถึงลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงว่า เน้นการส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และให้สามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้ได้ในชีวิตจริง โดยมีลักษณะที่สำคัญ คือ

 1. ให้ผู้เรียนได้คิดริเริ่มลงมือปฏิบัติ ผลิต หรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 2. เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดขั้นสูง และทักษะการแก้ปัญหา
 3. คำนึงถึงความสามารถ ความพอใจ และรูปแบบการเรียนของนักเรียน
 4. งานที่ให้ผูเรียนปฏิบัติงานมีความหมายต่อผู้เรียน
 5. จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย และไม่เครียด
 6. จัดระบบการให้คะแนน โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบที่เกิดจากผู้เรียน
 7. จัดระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู และผู้เรียนเป็นระยะ
 8. ครูต้องวางแผน ทั้งแผนการสอน และแผนการประเมินก่อนทำการสอน

สมนึก  นนธิจันทร์  (2540: 75) กล่าวถึงลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงไว้ดังนี้

 1. การประเมินตามสภาพจริง กระทำได้ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ โดยใช้การตัดสินใจของมนุษย์ในการให้คะแนน
 2. กำหนดปัญหาหรืองานแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นผู้สร้างคำตอบเอง คือ ให้ผู้เรียนตอบคำถามด้วยการแสดงความคิดสร้างสรรค์ หรือผลิตผลงาน
 3. ไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แต่ให้ผู้เรียนได้ผลิต สร้าง หรือทำบางสิ่งที่เน้นทักษะการคิดที่ซับซ้อน การพิจารณาไตร่ตรอง การทำงาน และการแก้ปัญหา นั่นคือ เน้นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
 4. เน้นสภาพปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน เน้นการแก้ปัญหาที่สะท้อนถึงชีวิตจริง
 5. ใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายเพื่อการประเมิน นั่นคือ พยายามที่จะรู้จักผู้เรียนในทุกแง่ทุกมุม ทุกข้อมูลต้องได้มาจากหลายๆ ทาง ซึ่งหมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีหลากหลายประการด้วย
 6. เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง
 7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินว่าจะประเมินเขาตรงไหน เรื่องอะไร การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลทำให้ผูเรียนรู้จักวางแผนการเรียนรูตามความต้องการของตนเองว่าอยากทำอะไรบ้า ซึ่งนำสู่การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียน และวางเกณฑ์การประเมิน อันเป็นการเรียนและการประเมินที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

นอกจากนี้สุวิทย์  มูลคำ (2543: 15) ยังได้กล่าวถึงลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงว่า มีลักษณะดังนี้

 1. เป็นการประเมินที่ทำไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งกระทำได้ตลอดเวลา กับทุกสถานการณ์ ทั้งที่โรงเรียน บ้าน และชุมชน
 2. เป็นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนที่แสดงออกมาจริงๆ
 3. เน้นพัฒนาการผู้เรียนอย่างเด่นชัน และให้ความสำคัญในการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน
 4. เน้นการประเมินตนเองของผู้เรียน
 5. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริง รวมทั้งการเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริง
 6. ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย มีการเก็บข้อมูลระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในทุด้าน ทั้งที่โรงเรียน บ้าน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 7. เน้นคุณภาพของผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรู้ความสามารถหลายๆ ด้านของผู้เรียน
 8. เน้นการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดที่ซับซ้อน) เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
 9. ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการชื่นชม ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีความสุข
 10. เน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: