เกณฑ์การประเมิน

ในการประเมินตามสภาพจริง ครูผู้สอนอาจพิจารณาเฉพาะวิธีการทำงานของผู้เรียนว่าถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ หรืออาจพิจารณาเฉพาะผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์ว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจพิจารณาทั้งวิธีการทำที่ถูกต้องและผลงานที่สำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนว่ามุ่งเน้นอะไรเป็นสำคัญ ในการให้คะแนนผลการปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์ และมาตรฐานให้ชัดเสียก่อน โดยบุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 89 – 92) ได้กล่าวว่า เกณฑ์ หมายถึง กฎเกณฑ์หรือแนวทางกรให้คะแนน งาน กิจกรรมที่นักเรียนทำ ส่วนมาตรฐาน หมายถึง ระดับความคาดหวังในผลการปฏิบัติที่ทำได้ในระดับที่พอใจ เกณฑ์การให้คะแนนที่นิยมนำไปใช้ คือ กฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ซึ่งหมายถึง ชุดของแนวทางให้คะแนนผลการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สำหรับใช้ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติของผู้เรียน แนวทางให้คะแนนอาจทำในรูปมาตรประเมินค่า หรืแบบตรวจสอบรายการ โดยปกติจะใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนชุดหนึ่งสำหรับการประเมินจุดหมายการเรียนรู้ข้อหนึ่ง หรือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ ในกรณีที่การปฏิบัติมีความซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องทำการประเมินหลายๆ จุดหมายการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติหลายๆ อย่าง ดังนั้น จึงต้องใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนหลายขุดในการประเมินการปฏิบัติจากหลายๆ จุดหมาย การเรียนรู้กฎเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละชุดประกอบด้วยตัวเลขที่สะท้อนระดับคุณภาพของการปฏิบัติ เช่น 1 ถึง 4 เมื่อ 4 หมายถึงคุณภาพระดับสูงสุด 3 หมายถึง คุณภาพระดับสูง 2 หมายถึงคุณภาพระดับพอใช้ และ 1 หมายถึงคุณภาพยังไม่เป็นที่พอใจ

ดั้งนั้น การจัดทำกฎเกณฑ์การให้คะแนน อาจพิจารณาตามลักษณะงาน/กิจกรรมได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) กฎเกณฑ์การให้คะแนนทั่วไป สำหรับใช้ประเมินงาน/กิจกรรมหลายๆ ชิ้นที่อยู่ในกรอบเดียวกัน และ 2) กฎเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะ เป็นแนวทางการให้คะแนนทั่วไปที่เขียนให้เฉพาะเจาะจงกับการปฏิบัติของงาน/กิจกรรมแต่ละชิ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: