ความแตกต่างกับการประเมินแบบประเพณีนิยม

การประเมินตามสภาพจริงและประเมินแบบดั้งเดิม หรือการประเมินแบบประเพณีนิยมมีความแตกต่างกัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2549: 2 – 3; Mueller. 2006 และกมลวรรณ  ตังธนกานนท์. 2549: 4) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1    แสดงความแตกต่างระหว่างการประเมนตามสภาพจริงและประเมินตามประเพณีนิยม

ประเด็น

การประเมินตามประเพณีนิยม

การประเมินตามสภาพจริง

การตอบสนอง/การแสดงออกของผู้เรียน เน้นความถูกต้องในการตอบข้อสอบในแบบสอบต่างๆ ได้ถูกต้อง เน้นการเลือกแสดงพฤติกรรม หรือการเลือกตอบ เน้นการแสดงออกหรือการปฏิบัติผู้เรียนที่สะท้อนความเข้าใจและความสามารถของผู้เรียน เน้นที่การปฏิบัติชิ้นงาน
สภาพการประเมิน เป็นสภาพสมมติในสถานการณ์การทดสอบ เป็นการปฏิบัติสภาพจริงหรือสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน
สิ่งที่ประเมิน มุ่งประเมินความรู้ ความจำ มุ่งประเมินความเข้าใจและความสามารถในการสร้าง หรือประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ
ผู้ปฏิบัติ ครูเป็นผู้ปฏิบัติ นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
หลักฐานที่แสดงถึงการเรียนรู้ หลักฐานทางอ้อม เช่น คะแนนจากการทดสอบข้อเขียนที่ถามเกี่ยวกับความรู้ความจำ หลักฐานทางตรง เช่น ผลงานที่สะท้อนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ที่มุ่งประเมิน

จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละด้านของการประเมินตามสภาพจริงกับการประเมินแบบดั้งเดิม หรือการประเมินแบบประเพณีนิยมนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2549: 2 – 3; Mueller. 2006.)

  1. จากการเลือกตอบสู่การปฏิบัติชิ้นงาน (Selecting a Response to Performing a Task) การประเมินแบบประเพณีนิยมจะกำหนดให้ผูเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ เช่น ก, ข, ค, ง, จ หรือ ถูก, ผิด หรือการจับคู่สิ่งที่สอดคล้องกัน เป็นต้น แล้วจึงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง แต่การประเมินตามสภาพจริงจะให้ผู้เรียนได้แสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยการสร้างผลงาน ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของการนำองค์ความรู้สำคัญๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน
  2. จากการวางแผนสถานการณ์สู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Contrived to Real-life) คงไม่บ่อยนักในชีวิตจริงที่มีการกำหนให้เรียนได้เลือกเพียง 4 คำตอบจากตัวเลือกที่กำหนด แล้วสามารถนำมาสรุปเป็นความสามารถทั้งหมดของผู้เรียนได้ ซึ่งแบบทดสอบอาจจำกำหนดให้ผู้เรียนคิดวางแผนกำหนดวิธีการ หรือเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้เรียนในเวลาอันสั้นตามที่ได้กำหนดให้ แต่ในชีวิตจริงจะเปรียบได้กับการประเมินตามสภาพจริงที่เราจะถูกกำหนดให้แสดงความรู้ ความสามารถโดยการกำหนดทำงานบางอย่างขึ้นมา
  3. จากการมุ่งประเมินความรู้ความจำสู่การสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (Recall/ Recognition of Knowledge to Construction/Application of Knowledge) การออกแบบการประเมินแบบประเพณีนิยมที่ออกแบบได้ดีจะสามารถสรุปได้เพียงความสามารถของผู้เรียนได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เช่น ความสามารถด้านความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงของชีวิตนั้น การทำงานชิ้นหนึ่งๆ ต้องอาศัยการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในตัวผู้เรียนร่วมกันหลายๆ ด้าน แล้วผลิตเป็นผลงานหรือชิ้นงานออกมา
  4. จากครูเป็นผู้ปฏิบัติสู่นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ (Teacher-Constructed to Student-Constructed) การประเมินแบบประเพณีนิยมจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เรียนทำแบบทดสอบที่ครูจัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงความรู้ที่เรียนมา ความสนใจของผู้เรียนจะถูกจำกัดอยู่กับคำถามในแบบทดสอบเท่านั้น ตรงกันข้ามกับการประเมินตามสภาพจริงที่ผู้เรียนมีทางเลือก และสร้างข้อสรุปเอง แล้วนำเสนอหลักฐาน ชิ้นงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง
  5. จากหลักฐานทางอ้อมสู่หลักฐานทางตรง (Indirect Evidence to Direct Evidence) แม้ว่าคำถามแบบเลือกตอบที่กำหนดให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ หรือประยุกต์ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ใหม่ๆ ก็เป็นเพียงแค่กระระลึกความจำ แล้วนักเรียนก็เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ถึงตอนนี้ครูรู้อะไรเกี่ยวกับตัวนักเรียนบ้าง เช่น นักเรียนรู้คำตอบจริงหรือ ผลการสอบที่ได้เป็นจริงหรือ โชคดีก็เลือกคำตอบได้ถูกต้อง ผลการสอนที่ได้เป็นเพียงหลักฐานทางอ้อมเท่านั้น ทางที่ดีที่สุด เราควรให้ผู้เรียนได้แสดงออกเพื่อให้ครูสามารถสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่นักรเยนรู้และทำได้โดยใช้ความรู้นั้นๆ ซึ่งเพรียกว่าหลักฐานทางตรง เป็นหลักฐาน ร่องรอยที่แสดงถึงความสามารถของผู้เรียนที่ได้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: