ความมุ่งหมาย

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การประเมินตามสภาพจริงมีความมุ่งหมายที่สำคัญอยู่ 3 ประการ (กมลวรรณ  ตังธนกานนท์. 2549: 2 – 3; อ้างอิงจาก Hart. 1994. Authentic Assessment: A Handbook for Educators. และ Darling-Hammond. 1996. Performance Based Assessment) ดังนี้

ประการแรก ความมุ่งหมายในด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability) เป็นความสามารถในการชี้แจงต่อสาธารณะได้ว่า งบประมาณที่ประชาชนใช้ในด้านการศึกษาคุ้มค่าหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ประการที่สอง ความมุ่งหมายด้านการกำกับติดตาม (Monitoring) การประเมินเป็นการกำกับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ชั้นเรียน โรงเรียน เขต และประเทศ

ประการที่สาม ความมุ่งหมายด้านการจัดวางตำแหน่งผู้เรียน (Placement) การประเมินช่วยในการจัดวางนักเรียนเข้าสู่โครงการพิเศษ การส่งเสริม การซ่อมเสริม และการรับเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับการประเมินตามสภาพจริง นอกจากมีความมุ่งหมายที่สำคัญของการประเมินสามประการข้างต้นแล้ว ยังมีความมุ่งหมายเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ ความมุ่งหมายด้านการวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Modeling) การประเมินการเรียนตามสภาพจริงส่งเสริมให้ครูพัฒนารูปแบบการสอนและที่นักเรียนต้องการ และในขณะเดียวกันครูสามารถวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ครูต้องการอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: