การประเมินสภาพจริง

ความเป็นมาของการประเมินตามสภาพจริง

การประเมินตามสภาพจริงเริ่มต้นจากวงงานศิลปะ และวิชาชีพที่ต้องใช้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น นักดนตรี นักร้อง ศิลปิน สถาปนิก เป็นต้น การประเมินนี้จะเป็นการให้ปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้ทราบความสามารถในงานศิลปะและวิชาชีพนั้น รวมถึงทำให้ทราบข้อบกพร่องที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือบุคคลนั้นๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถได้ยิ่งขึ้น (ไพฑูรย์  โพธิสาร: 7)

การประเมินตามสภาพจริงเกิดขึ้นและแพร่หลายในต่างประเทศมานาน แต่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยนักการศึกษานามจอห์น คารร์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กมลวรรณ  ตังธนกานนท์.  2549: 1; อ้างอิงจาก กฤติยา  วงศ์ก้อม.  2547.  รูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. หน้า 1)  จากนั้นในปี พ.ศ.2538  กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มนำร่องทดลองใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมุ่งเน้นไปที่การประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ แต่ในระยะนั้นไม่เป็นที่แพร่หลายนัก เนื่องจากครู นักวิชาการ นักวัดผล และนักประเมินผลส่วนใหญ่ยังนิยมใช้การสอบวัดด้วยแบบทดสอบในการประเมินพัฒนาการ และตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนใช้ในการตัดสินใจคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ ด้วย ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ค่อยมั่นใจในความยุติธรรมของการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากกาประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยเฉพาะมาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย การประเมินตามสภาพจริงก็เป็นที่สนใจและแพร่หลายขึ้นมาตามลำดับ

อ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ

 1. ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง
 2. หลักการของการประเมินผลจากสภาพจริง
 3. ความมุ่งหมายของการประเมินตามสภาพจริง
 4. ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง
 5. ความแตกต่างระหว่างการประเมินตามสภาพจริงและการประเมินแบบประเพณีนิยม
 6. ขั้นตอนในการประเมินตามสภาพจริง
 7. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริง
 8. การนำการประเมินตามสภาพจริงไปใช้
 9. เกณฑ์การประเมิน
 10. บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินตามสภาพจริง
 11. ประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: