หลักสูตร ม.ปลาย

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ปีที่

ภาคเรียนที่

หน่วยกิต

ชั่วโมง

ค๓๑๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑

๑.๐

๔๐

ค๓๑๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒

๑.๐

๔๐

ค๓๒๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓

๑.๐

๔๐

ค๓๒๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔

๑.๐

๔๐

ค๓๓๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕

๑.๐

๔๐

ค๓๓๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖

๑.๐

๔๐

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ปีที่

ภาคเรียนที่

หน่วยกิต

ชั่วโมง

ค๓๑๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑

๒.๐

๘๐

ค๓๑๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒

๒.๐

๘๐

ค๓๒๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓

๒.๐

๘๐

ค๓๒๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔

๒.๐

๘๐

ค๓๓๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕

๒.๐

๘๐

ค๓๓๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖

๒.๐

๘๐

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ (ค๓๑๑๐๑)

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ เซต การหายูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ ผลต่างของเซต การเขียนแผนภาพแทนเซต และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซต การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย และการอ้างเหตุผลสมเหหตุสมผลหรือไม่โดยใช้แผนภาพแทนเซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ของจำนวนต่างๆ ในระบบจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหารการเท่ากันและการไม่เท่ากัน การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง การหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ รากที่ n ของจำนวนจริง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

ค ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑,  ค ๑.๓ ม.๔-๖/๑,  ค ๑.๔ ม.๔-๖/๑,
ค ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒,    ค ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓,

ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖.

รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด

 


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ (ค๓๑๑๐๒)

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การเขียนกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก อัตราส่วนตรีโกณมิติ และการนำไปใช้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

ค ๒.๑ ม.๔-๖/๑,  ค ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ค ๔.๑ ม.๔-๖/๓,  ค ๔.๒ ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,

ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖.

รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด

 

 


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ (ค๓๒๑๐๑)

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้

ในเนื้อหาเกี่ยวกับลำดับและอนุกรม ลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรม ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมความน่าจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

ค ๔.๑ ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ค ๔.๒ ม.๔-๖/๖, ค ๕.๒ ม. ม.๔-๖/๒, ค ๕.๓ ม.๔-๖/๒,

ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖.

รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด

 

 

 


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ (ค๓๒๑๐๒)

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้

ในเนื้อหาเกี่ยวกับสถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการสำรวจความคิดเห็น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

ค ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓,  ค ๕.๒ ม.๔-๖/๑,  ค ๕.๓ ม.๔-๖/๑,

ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖.

รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ (ค๓๓๑๐๑)

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ นำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ เซต การหายูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ ผลต่างของเซต การเขียนแผนภาพแทนเซตและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซต การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย และการอ้างเหตุผลสมเหหตุสมผลหรือไม่โดยใช้แผนภาพแทนเซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ของจำนวนต่างๆ ในระบบจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหารการเท่ากันและการไม่เท่ากัน การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง การหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ รากที่ n ของจำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การเขียนกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

ค ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓,  ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑,  ค ๑.๓ ม.๔-๖/๑,  ค ๑.๔ ม.๔-๖/๑,

ค ๒.๑ ม.๔-๖/๑,  ค ๒.๒ ม.๔-๖/๑,  ค ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓,
ค ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,

ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖.

รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ (ค๓๓๑๐๒)

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ นำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ สถิติเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางขอข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน และฐานนิยม และการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการนำเสนอข้อมูล การสำรวจความคิดเห็น ลำดับและอนุกรม ลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรม ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม ความน่าจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

ค ๔.๑ ม.๔-๖/, ม.๔-๖/๕, ค ๔.๒ ม.๔-๖/๖, ค ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓,
ค ๕.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ค ๕.๓ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒,
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖.

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

 

 


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ (ค๓๑๒๐๑)

เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๘๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้

ในเนื้อหาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประโยคที่เป็นประพจน์ ค่าความจริงของประพจน์ ตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน การอ้างเหตุผล สัญลักษณ์และค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ระบบจำนวนจริง จำนวนจริง สมบัติการเท่ากัน การบวก การลบ การคูณและการหารในระบบจำนวนจริง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ สมบัติการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นสมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้ในการให้เหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัว

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. หาค่าความจริงของประพจน์ รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน และบอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่กำหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่

๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง

๓. นำสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับจำนวนจริง การดำเนินการไปใช้ได้

๔. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ได้

๕. แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้

๖. เข้าใจสมบัติของจำนวนเต็มและนำไปใช้ในการให้เหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัวได้

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ (ค๓๑๒๐๒)

เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๘๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ สัญลักษณ์ของเมทริกซ์ สมบัติของเมทริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ n ´ n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มไม่เกินสี่ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้วิธีดีเทอร์มินันต์และการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีดำเนินการตามแถวเบื้องต้น เรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน วงกลม พาราโบลา วงรีและไฮเพอร์โบลา ฟังก์ชัน ฟังก์ชันคอมโพสิท ฟังก์ชันอินเวอร์ส พีชคณิตของฟังก์ชัน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ และการดำเนินการของเมทริกซ์

๒. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ n´n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มไม่เกินสี่

๓. วิเคราะห์และหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้

๔. หาระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดได้

๕. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนานเส้นตั้งฉาก และนำไปใช้ได้

๖. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อกำหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้ และเขียน กราฟของความสัมพันธ์นั้นได้

๗.    นำความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้

๘. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน เขียนกราฟของฟังก์ชันจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้

๙. นำความรู้เรื่องฟังก์ชันไปใช้แก้ปัญหาได้ รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ (ค๓๒๒๐๑)

เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๘๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้

ในเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์

เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์

ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียนกราฟของ  ฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้

๒. นำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้

๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียน กราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้

๔. นำความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้ แก้ปัญหาได้

๕. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ

๖. หาผลบวกและผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้

๗.    หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ได้

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

 


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ (ค๓๒๒๐๒)

เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๘๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบรูณ์ของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว สมการพหุนาม กราฟเบื้องต้น กราฟ กราฟออย์เลอร์ การประยุกต์ของกราฟ กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับวิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน เขียนกราฟ และหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนได้

๒. หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก

๓. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มและมีดีกรีไม่เกินสาม

๔. เขียนกราฟเมื่อกำหนดจุด (vertex) และเส้น (edge) ให้ และระบุได้ว่ากราฟที่กำหนดให้เป็น กราฟออยเลอร์หรือไม่

๕. นำความรู้เรื่องกราฟไปใช้ในการแก้ปัญหาบางประการได้

๖. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

๗.    นำความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้

๘. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กำหนดให้ได้

รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ (ค๓๓๒๐๑)

เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๘๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐาน การแจกแจงปกติ เส้นโค้งปกติ และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และอธิบายผลการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ถูกต้อง

๒. นำความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ได้

๓. นำความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล

๔. หาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติและนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใต้ เส้นโค้งปกติไปใช้ได้

๕. เข้าใจความหมายของการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร

๖. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสอง ตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยใช้เครื่องคำนวณ

๗.    ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลทำนายค่าตัวแปรตาม เมื่อกำหนดตัวแปรอิสระให้

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ (ค๓๓๒๐๒)

เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๘๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ ลำดับอนันต์ ลิมิตของลำดับ อนุกรมอนันต์ ผลบวกของอนุกรมอนันต์ ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

ปริพันธ์จำกัดเขต พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง และกำหนดการเชิงเส้น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. หาลิมิตของลำดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต

๒. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้

๓. นำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้

๔. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้

๕. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่

๖. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้

๗.    นำความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ได้

๘. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้

๙. หาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่กำหนดให้ และ หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่กำหนดให้ได้

รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: