หลักสูตร ม.ต้น

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ปีที่

ภาคเรียนที่

หน่วยกิต

ชั่วโมง

ค๒๑๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑

๑.๕

๖๐

ค๒๑๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒

๑.๕

๖๐

ค๒๒๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓

๑.๕

๖๐

ค๒๒๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔

๑.๕

๖๐

ค๒๓๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕

๑.๕

๖๐

ค๒๓๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖

๑.๕

๖๐

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ปีที่

ภาคเรียนที่

หน่วยกิต

ชั่วโมง

ค๒๑๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑

๑.๕

๖๐

ค๒๑๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒

๑.๕

๖๐

ค๒๒๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓

๑.๕

๖๐

ค๒๒๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔

๑.๕

๖๐

ค๒๓๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕

๑.๕

๖๐

ค๒๓๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖

๑.๕

๖๐

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ (ค๒๑๑๐๑)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ .ร.ม. และค.ร.น. การหาห.ร.ม.และ ค.ร.น.ของจำนวนนับและใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม.และ ค.ร.น.แก้ปัญหา จำนวนเต็ม ระบุหรือยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม การนำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ พร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ เลขยกกำลัง การเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนในรูปของ
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation) การคูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ พื้นฐานทางเรขาคณิต (รวมสร้างพื้นฐาน) การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง พร้อมทั้งบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานในเรื่อง การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้ การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้ นำการสร้างพื้นฐานไปสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย และการสืบเสาะ การสังเกต และการคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต ความน่าจะเป็น อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกินขึ้นได้มากว่ากัน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

ค ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ค ๑.๒ ม. ๑/๑, ม. ๑/๓, ม. ๑/๔, ค ๑.๔ ม.๑/๑,
ค ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ค ๔.๑ ม.๑/๑, ค ๕.๒ ม.๑/๑
ค ๖.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖.

รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ (ค๒๑๑๐๒)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและการเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ในรูปเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม การนำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยมไปใช้แก้โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ การประมาณค่า ใช้การประมาณค่าและบอกวิธีการประมาณค่าพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ คู่อันดับและกราฟ การอ่านและแปลความหมายกราฟ และการเขียนกราฟของความสัมพันธ์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การวิเคราะห์แบบ การเขียนความสัมพันธ์จากแบบ และการระบุจำนวนที่เป็นคำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติและการระบุภาพสองมิติ การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

ค ๑.๒ ม. ๑/๒, ค ๑.๓ ม. ๑/๑, ค ๓.๑ ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,
ค ๔.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕,

ค ๕.๑ ม.๑/๑, ค ๖.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖.

รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ (ค๒๒๑๐๑)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และการแก้โจทย์ปัญหา การวัด ความยาวและพื้นที่ การคาดคะเนระยะทาง ขนาด น้ำหนัก และการแก้โจทย์ปัญหา แผนภูมิรูปวงกลม อ่านและนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม การแปลงทางเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบและรูปที่ได้จากการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน สมบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน พิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจาก การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนบนระนาบพิกัดฉาก ความเท่ากันทุกประการ ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการแบบ ด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม และ แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน การใช้สมบัติของความเท่ากันของรูปสามเหลี่ยมในการอ้างเหตุผล

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด    

ค ๑.๑ ม.๒/๔, ค ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ค ๒.๒ ม.๒/๑, ค ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๓, ม.๒/๔,

ค ๔.๒ ม.๒/๒, ค ๕.๑ ม.๒/๑, ค ๖.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖.

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ (ค๒๒๑๐๒)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง ความสัมพันธ์ของการยกกำลังและการหารากของจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะ การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ำ จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ และจำนวนเต็ม ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และการแก้ปัญหาโจทย์ เส้นขนาน เส้นขนาน สามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการแบบ มุม-มุม-ด้าน และการแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นต้วแปรเดียว ความน่าจะเป็น อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด    

ค ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ค ๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ค ๑.๓ ม.๒/๑, ค ๑.๔ ม.๒/๑, ค ๓.๒ ม.๒/๒,
ค ๔.๒ ม.๒/๑, ค ๕.๒ ม.๒/๑, ค ๖.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖.

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ (ค๒๓๑๐๑)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ ปริมาตรและพื้นที่ผิว อธิบายลักษณะ สมบัติ หาพื้นที่ หาปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม เปรียบเทียบหน่วยความจุหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบกันเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือปริมาตรได้อย่างเหมาะสม ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ ระบบสมการเชิงเส้น อ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเส้น แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร นำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในแก้ปัญหาได้ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ ความคล้าย บอกสมบัติและเงื่อนไขของความคล้ายกันของสามเหลี่ยมสองรูป ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา กราฟ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อ่านและแปลความหมายของกราฟที่กำหนดให้ได้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด    

ค ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ค ๒.๒ ม.๓/๑, ค ๓.๑ ม.๓/๑, ค ๓.๒ ม.๓/๑,

ค ๔.๒ ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ค ๖.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖.

รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ (ค๒๓๑๐๒)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ อสมการ แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหาคำตอบของโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ สถิติ กำหนดประเด็น เขียนข้อคำถาม กำหนดวิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม หาค่ากลางของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสมนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอข้อมูลที่กำหนดอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติที่สมเหตุสมผล ตระหนักถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ ความน่าจะเป็น  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าๆ กันได้ ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตัวชี้วัด

ค ๔.๒ ม.๓/๑, ค ๕.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ค ๕.๒ ม.๓/๑, ค ๕.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒,

ค ๖.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖.

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ (ค๒๑๒๐๑)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ การประยุกต์ ๑ การใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ จำนวนและตัวเลข การอ่านและเขียนเลขโรมัน การบอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ และการเขียนตัวเลขฐานต่างๆ การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง การใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ การสร้าง ใช้การสร้างพื้นฐาน สร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้

๒. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

๓. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้

๔. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่กำหนดให้ได้

๕. เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้

๖. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้

๗. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่างๆ ได้

๘. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้

รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ (ค๒๑๒๐๒)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล การสังเกต ให้ข้อความคาดการณ์ และให้เหตุผลคณิตศาสตร์อย่างง่าย พหุนาม การหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนามและพหุนามอย่างง่าย การประยุกต์ ๒ การใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆพร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้

๒. หาผลคูณและผลหารของเอกนามและพหุนามอย่างง่ายได้

๓. สังเกต ให้ข้อความคาดการณ์ และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้

 


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ (ค๒๒๒๐๑)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ สมบัติของเลขยกกำลัง เลขยกกำลัง การคูณเลขยกกำลัง การหารเลขยกกำลัง สมบัติของเลขยกกำลัง และเลขยกกำลังในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนามที่มีดีกรีไม่เกินหนึ่งการประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละการประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการนำไปใช้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. คูณและหารของจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มี เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม โดยใช้บทนิยามและสมบัติของ เลขยกกำลังและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

๒. คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่า น้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์(scientific notation) ได้

๓. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้

๔. ใช้ความรู้เกี่ยวกับเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ หรือออกแบบ

๕. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้

๖. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนามที่พหุนามมีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้

๗.                    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ (ค๒๒๒๐๒)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสอง ผลต่างกำลังสอง และกำลังสองสมบูรณ์สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการกำลังสอง และการแก้โจทย์ปัญหา การแปรผัน การแปรผันตรง การแปรผกผัน การแปรผันเกี่ยวเนื่อง และการแก้โจทย์ปัญหา

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้

๒. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้

๓. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้ การแยกตัวประกอบได้

๔. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่าง ๆที่แปรผันต่อกันได้

๕. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้

๖. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ (ค๒๓๒๐๑)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ กรณีที่สอง ใช้สมบัติการบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนจริงที่อยู่ในรูป  เมื่อ a  ๐ ใช้สมบัติ  =  เมื่อ a  ๐, b  ๐ และใช้สมบัติ  =  เมือ a  ๐ , b > ๐
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฏีเศษเหลือได้ สมการกำลังสอง แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้สูตร
x =  เมื่อ a  ๐ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการสองตัวแปรพร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ พาราโบลา เขียนกราฟของพาราโบลา บอกลักษณะของกราฟพาราโบลา ปริมาตรและพื้นที่ผิว หาพื้นที่ผิวของ พีระมิด กรวย และทรงกลม แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิวได้ พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

๑. บวก ลบ คูณ และหาร จำนวนจริงที่อยู่ในรูป  เมื่อ a ≠ ๐ และ b ≠ ๐

๒.  =  เมื่อ a ≠ ๐, b > ๐

๓. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป กำลังสองสมบูรณ์ได้

๔. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้

๕. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้สูตร x =  เมื่อ a ¹ ๐ ได้

๖. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการสองตัวแปรเดียวได้

๗.    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

๘. เขียนกราฟของพาราโบลาที่กำหนดให้ได้

๙. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กำหนดให้ได้

๑๐.   หาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมได้

๑๑.   แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิวได้

๑๒.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ (ค๒๓๒๐๒)

เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบสมการ แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสอง แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสอง พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผล สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปเหลี่ยมและวงกลม      เศษส่วนของพหุนาม บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนาม แก้สมการเศษส่วนของพหุนาม แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

 1. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้
 2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้
 3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
 4. ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลได้
 5. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปเหลี่ยมและวงกลมที่กำหนดให้ได้
 6. บวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนาม
 7. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้
 8. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้
 9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

4 Responses to หลักสูตร ม.ต้น

 1. ขอใช้หลักสูตรร่วมด้วยนะคะ

 2. หลักสูตรคณิตม,ต้นขอร่วมศึกษาด้วยคนค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: