หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิสัยทัศน์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เลือกใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้หาได้ง่ายในท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย วัดผลเพื่อค้นหาศักยภาพของผู้เรียน และประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน
  3. พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินสอดคล้องกับสภาพจริง
  4. วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละรายวิชา
  2. ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำว่าเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละรายวิชาไม่เกินร้อยละ ๕ และลดลงอย่างต่อเนื่อง
  3. คะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  4. คะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS/NT) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  5. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: