งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (กลุ่มที่ 3) เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2557 จำนวน 4 รายการ

 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  อัจ ต้นเด็กชายสหวรรษ  โคตรปัญญา ได้ลำดับที่ 28 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
  ครูผู้สอน นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์

 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  อัจ ปลายนายศิรางกูร  ศรสันต์ ได้ลำดับที่ 24 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
  ครูผู้สอน นายบุญสิทธิ์  วานุนาม

 3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  โครงงาน ต้นเด็กหญิงกสิณา ตินานพ, เด็กหญิงจิรัชชา   สายศรีแก้ว, เด็กหญิงน้ำเพชร บุญใหญ่
  ได้ลำดับที่ 34 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
  ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา สุระศร, นางสาวสุภา  คิดนุนาม

 4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  โครงงาน ปลายนายปอวรรณ พรหมบุตร, นายรุ่งเกียรติ วาโฉม, นายวิทยา นุกาศรัมย์
  ได้ลำดับที่ 38 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
  ครูผู้สอน นายนฤพนธ์ สายเสมา, นางสาวสุมณฑา มีสุข

เผยแพร่ผลงาน: คุณครูภัคภร ใสแจ่ม โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

คุณครูภัคภร ใสแจ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เผยแพร่ผลงาน “แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังเอกสารนี้

ดาวนโหลดและนำไปทดลองใช้ได้เลยนะครับ

เผยแพร่ผลงาน: คุณครูเพ็ญนภา โสติยา

คุณครูเพ็ญนภา โสติยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้สร้้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้เผยแพร่ผลงาน ดังนี้

mini_Epsilon
15 Dec’14

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

header_sm-srn3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

capture-20140929-105347

ปีนี้นับเป็นปีทองของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะทั้ง 8 รายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน ติดลำดับ 1 – 3 และได้รับเหรียญรางวัลทุกรายการ

ที่สำคัญ…ได้ไปต่อในระดับภาคถึง 4 รายการด้วยกัน

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

กิจกรรม/ระดับ ผลการแข่งขัน นักเรียน ครูผู้สอน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

 • ม.ต้น
ชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กชายสหวรรษ โคตรปัญญา นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ์
 • ม.ปลาย
ชนะเลิศ เหรียญทอง นายศิรางกูร ศรสันต์ นายบุญสิทธิ์ วานุนาม

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

 • ม.ต้น
ชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กหญิงกสิณา ตินานพ

เด็กหญิงจิรัชชา   สายศรีแก้ว

เด็กหญิงน้ำเพชร บุญใหญ่

นางสาวสุภา คิดนุนาม

ว่าที่ ร.ต.หญิงพนิดา สุระศร

 • ม.ปลาย
ชนะเลิศ เหรียญทอง นายปอวรรณ พรหมบุตร

นายรุ่งเกียรติ วาโฉม

นายวิทยา นุกาศรัมย์

นายนฤพนธ์ สายเสมา

นางสาวสุมณฑา มีสุข

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

 • ม.ต้น
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
เหรียญทอง
เด็กหญิงวันวิสา เหลี่ยมดี

เด็กชายวุฒิยา ยอดญานะ

นางสาวเครือฟ้า อุปฮาด

นางอมรรัตน์ ศรีตัมภวา

 • ม.ปลาย
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
เหรียญเงิน
นายณัฐพล สาคเรศน์

นายสิทธิโชค เหลี่ยมดี

นายประดับ ได้ทุกทาง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

 • ม.ต้น
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
เหรียญทองแดง
เด็กชายอาทิตย์ สมหวัง นางเพ็ญนภา โสติยา
 • ม.ปลาย
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
เหรียญเงิน
นางสาวขนิษฐา โพธิ์รินทร์ นางปริศนา ทรงวาจา

สำหรับ 4 รายการที่ได้ไปต่อ ประกอบด้วย

 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ ๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ ๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความชื่นชม และยินกับความสามารถของนักเรียน และความทุ่มเทของทั้งครูและนักเรียนดังกล่าว หวังว่าในระดับภาค เราจะได้ยินดีกับชาวประสาทวิทยาคารอีกครั้งหนึ่งครับ

Mini_silon
29 Sept’14

 

ประกาศเกณฑ์การให้รางวัลเพิ่มเติม

ลงบล็อก

สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคารจัดสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

capture-20140726-194108

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชย แต่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จะได้รับรางวัลดังนี้

 • คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 – 69 ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง”
 • คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน”
 • คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง”

อนึ่ง กรณีที่นักเรียนได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินให้นักเรียนที่ทำคะแนนข้อสอบตอนที่ 2 ข้อสอบแบบเติมคำตอบได้มากกว่าได้ลำดับที่สูงกว่า

โดยคณะกรรมการดำเนินงานฯ จะได้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ท่าน ในโอกาสต่อไป

 1. ประกาศผลการสอบแข่งขัน
 2. กำหนดการรับรางวัล ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
 3. เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล (ถ้ามี) พร้อมเงินรางวัล (กรณีไม่ได้มารับรางวัล)
 4. เกียรติบัตรสำหรับครูผู้ผู้สอนและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 5. ใบสำคัญรับเงินค่าสมัคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณคครูทุกท่าน และขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมในปีการศึกษานี้ มีข้อเสนอะแนะประการใดขอให้แจ้งได้ เพื่อที่คณะกรรมการดำเนินงานจะได้นำไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

Mini_εpsilon
26 Jul’2014

ประกาศห้องสอบ

402091_412874285416565_759660416_nตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

บัดนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอประกาศห้องสอบของนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการสอบดังนี้

กำหนดการสอบ

วันสอบ วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557

 • ระดับประถมศึกษา สอบเวลา 09.00 – 11.00 น.
 • ระดับมัธยมศึกษา สอบเวลา 12.00 – 14.00 น.

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 สำหรับการมอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาค

header_sm-center

เสร็จสิ้นและประกาศผลเรียบร้อยสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้เป็นตัวแทนร่วมการแข่งขัน 3 รายการ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย เด็กชายจตุพงค์
  เสาธงทอง  ครูผู้ฝึกสอน นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์ ได้ลำดับที่ 31 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 2. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย นางสาวสุธาสินี  สุบินนาม และนายพงศธร  เหลือล้น ครูผู้ฝึกสอน นายประดับ  ได้ทุกทาง
  ได้ลำดับที่ 61 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 3. การแข่งขัน A-Math ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย เด็กหญิงวันวิสา  จตุรพิทักษ์ และเด็กชายหาญณรงค์  ดำเนินสวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอน นางรัชนี  อุดมสินานนท์
  ได้ลำดับที่ 60 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดตามลิงค์นี้นะครับ http://www.esan63.sillapa.net/sm-center/?name=category&file=view_all

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ความสำเร็จของเด็กไทยครับ

ปีหน้าฟ้าใหม่ (เหมือนสุรินทร์จะเป็นเจ้าภาพ) พบกันนะครับ

ε

mini_εpsilon
14 ธันวาคม 2556

ผลสอบ TME ประจำปีการศึกษา 2556

tmeสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556 ในระดับประเทศ โดยแบ่งเป็นระดับเหรียญทอง, เงิน ทองแดง และรางวัลชมเชยของแต่ละจังหวัดทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดได้ดังนี้

และติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TME สสวท. นะครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ในฐานะสนามสอบ ขอขอบคุณครูทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการประเมินครั้งนี้ และหวังว่าท่านจะนำผลการสอบ (ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายบุคคลในช่วงเดือนธันวาคมนี้)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน ขอให้รักษาความรู้ความสามารถนี้ไว้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

Mini_εpsilon

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/เครือข่าย สหวิทยาเขต 7 (ปราสาทเชิงพนม) และสหวิทยาเขต 8 (นครศรีอัจจะ) (โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพท. สุรินทร์ เขต 3 เดิม)  วันที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

กิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชนะเลิศ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง เหรียญทอง
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ชนะเลิศ เหรียญทอง
การแข่งขันคิดเลขเร็ว เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
A-Math ชนะเลิศ เหรียญทอง เหรียญทองแดง
ซูโดกุ เหรียญทอง เหรียญทอง

สรุปผลการแข่งขัน

ชนะเลิศ รองฯ อันดับ 1 รองฯ อันดับ 2 รวม
คณิตศาสตร์ 2 2 1 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
รวม 3 2 2 7
ทอง เงิน ทองแดง รวม
คณิตศาสตร์ 5 1 2 8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 1 4
รวม 8 1 3 12

(สำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดตามลิงค์นี้นะครับ http://www.esan63.sillapa.net/sm-srn3/?name=category&file=view_all)

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556

KRUTX

ประกาศโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

——————————————————–

หลังจากที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศต่อไปนี้2556-07-31 16-19-15_0001

ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ เด็กชาย ธนวัฒน์ ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ น่าชม โรงเรียนบ้านตะคร้อ
รองชนะเลิศอันดับสอง เด็กหญิง ธิดารัตน์ คิดดีจริง โรงเรียนบ้านตะคร้อ
ชมเชย เด็กชาย เอกวัฒน์ ล้อมนาค โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
เด็กหญิง ณัฐพร เฉลียวไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ เด็กชาย วศิน มีเสนา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กชาย ภูวิศ สิทธิโชติวงศ์ โรงเรียนสิรินธร
รองชนะเลิศอันดับสอง เด็กหญิง ศุภรัศมิ์ เกษรแก้ว โรงเรียนสิรินธร
ชมเชย เด็กหญิง พีรยา บุญธรรม โรงเรียนสิรินธร
เด็กหญิง ศรุตา จินดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
เด็กหญิง ธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร โรงเรียนสิรินธร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ นาย อภิเษก น้อยศิลา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาว ศิโรรัตน์ บุญร่วม โรงเรียนสิรินธร
รองชนะเลิศอันดับสอง นาย ชัชชัย สืบนุการณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาว ศุภกานต์ พงศธรวิวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร
ชมเชย นาย พชร แรงจบ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาว พิชยา ปัญญาดี โรงเรียนสิรินธร

สำหรับผลคะแนนทั้งหมดเป็นดังนี้ครับ

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถทุกๆ คน สำหรับเกียรติบัตรและรางวัลโรงเรียนจะได้จัดส่งให้ในโอกาสต่อไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 กรกฎาคม 2556

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6,625 other followers

%d bloggers like this: