สำรวจระบบจำนวน


 

วารสาร

Teaching Children Mathematics (Vol.18, No.2, September 2011, pp.101-109)

ชื่อบทความ:

Enriching Number Knowledge.

ผู้แต่ง:

Mark, Nancy K.

สาระการเรียนรู้:

สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระ 1 ช่วงชั้น 1,2

คำสำคัญ:

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ / กิจกรรมคณิตศาสตร์ / ระบบจำนวน

สรุปเนื้อหา:

     บทความนี้นำเสนอกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได้ทดลองจัดให้กับนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5 โดยผู้เขียนให้นักเรียนได้มีโอกาสสำรวจระบบจำนวนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบตัวเลขฮินดู-อารบิก มายัน บาบิโลเนียน โรมัน และอียิปต์ โดยนำเสนอด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เช่น นำเสนอด้วยการอ่านเรื่องราว/นิทานที่สอดคล้องกับระบบจำนวนจากหนังสือ แล้วจึงเชื่อมโยงสู่ระบบจำนวน รวมทั้งให้ผู้เรียนได้เล่นเกม และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 
เริ่มกิจกรรมด้วยการให้ผู้เรียนสำรวจจำนวนในระบบฮินดูอารบิกที่ผู้เรียนคุ้นเคยผ่านกิจกรรมที่ใช้ลวดเสียบกระดาษแทนตัวนับ แล้วจึงข้ามมาสู่ระบบจำนวนอื่น ๆ อันได้แก่ ระบบมายัน ซึ่งเป็นระบบจำนวนฐาน20 โดยให้ผู้เรียนใช้แท่งไม้ หิน และ เปลือกหอย แทนสัญลักษณ์ในระบบจำนวนนี้ เพื่อแสดงค่าของจำนวนต่าง ๆ แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึกการคิดคำนวณ แก้ปัญหา จากนั้นจึงเปรียบเทียบกับระบบฮินดูอารบิก
นอกจากผู้เรียนยังได้สำรวจระบบอียิปต์ที่ใช้สัญลักษณ์ แสดงจำนวนที่มีฐาน 10 แล้วยกกำลังด้วยจำนวนเต็ม (1, 10, 100, 1000,….) การเขียนตัวเลขโรมันเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก และสำรวจเลขฐานสิบหกในระบบบาบิโลเนียน
จากกิจกรรมเหล่านี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และมีการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในหลายด้าน เช่น ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องค่าประจำหลักผ่านการเชื่อมโยงจำนวนในระบบมายันกับระบบฮินดูอารบิก ผู้เรียนได้ฝึกการแสดงจำนวนในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกม mayan go fish ที่ให้ผู้เรียนจับคู่จำนวนที่แสดงในแบบต่าง ๆ กับตัวเลขมายัน เช่น จับคู่ 9?6 กับ ตัวเลขมายันที่แสดง 54 รวมทั้งได้ฝึกการคิดคำนวณในใจอย่างรวดเร็วอีกด้วย

 


Advertisements

เกี่ยวกับ ครูอั๋น
เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: