ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560

พบกันใหม่ปีการศึกษาหน้าครับ

mini_εpsilon

เผยแพร่ผลงานคุณครูสุมณฑา มีสุข

คุณครูสุมณฑา มีสุข ได้ดำเนินการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระพื้นฐาน เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีบทคัดย่อ ดังนี้

01-บทคัดย่อ

16462933_1341131905950122_7179394376112731494_o

16422314_1341131902616789_797440536528348705_o

และมีตัวอย่างแบบฝึกดังนี้

แบบฝึกหัดชุดที่ 1

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน สพม. 33 กลุ่มที่ 3 จำนวน 5 รายการ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 หนองคาย-บึงกาฬ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2559 ผลเป็นดังนี้ครับ

slide2โดยมีนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ดังนี้

กิจกรรม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงฐิติยา  คิดนุนาม 1. นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายจตุพงค์  เสาธงทอง 1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายกิตติกร  จันทร์นวล 1. นายนฤพนธ์  สายเสมา
2. นายชาตรี  ต้องกระโทก 2. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
3. นายปรัชญา  ตั้งอยู่
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 1. นายธนกฤต  การะเกษ 1. นายประดับ  ได้ทุกทาง
2. นายสุทธิรักษ์  ไชยทอง 2. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1. นายสหวรรษ  โคตรปัญญา 1. นางปริศนา  ทรงวาจา

สำหรับภาพรวมของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร เป็นดังต่อไปนี้ครับslide3

สำหรับภาพกิจกรรม (บางส่วน) เชิญชมทางนี้นะครับ

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด (จาก Dropbox)

พบกันปีหน้าฟ้าใหม่นะครับ

mini_εpsilon
Dec 12th, 2016

การแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ บุรีรัมย์ ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยคุณครูรัชนี อุดมสินานนท์ และคุณครูนฤพนธ์ สายเสมา นำนักเรียน 5 ทีม (7 คน) ร่วมแข่งขันเอแม็ท และ 1 คน ร่วมแข่งขันซูโดกุ ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2559ผลการแข่งขัน…

A-Math ม.ต้น

 • เหรียญเงิน เด็กหญิงสุรีพร  พิลาภ, เด็กหญิงปภัสรา  โกฎหอม
 • ชมเชย เด็กชายภัทรพล  ตรองจิตต์, เด็กชายวีรภัทร์  นาดี

A-Math ม.ปลาย

 • เหรียญทองแดง นางสาวลัดดาวรรณ  ตินานพ
 • เหรียญทองแดง นางสาววรรณวิษา  จตุรพิทักษ์
 • ชมเชย นายเลิศวิทย์  นาทองพูน

ซูโดกุ ม.ปลาย

 • ชมเชย นายชูเกียรติ  วังสะอาด

 

ของแสดงความยินกับนักเรียนทุกคน ขอให้รักษาความรู้ความสามารถนี้ไว้ และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ

 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดยการนำของคุณครูปริศนา ทรงวาจา และคุณครูเพ็ญนภา โสติยา นำนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 10คน ร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็วบรีรัมย์ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนักเรียนประกอบด้วย

 1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ได้ทุกทาง            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • เด็กชายอาทิตย์ สมหวัง                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • เด็กชายพีรวัฒน์ พรหมบุตร               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • นางสาววิชุดา วิเชียร                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวพัชราภา สมัครสมาน           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นายเข็มกล้า อินทร์ขาว                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวฐานิสา เกิดชื่น                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาววิมล พูนยิ่งยง                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวพัฒนาวดี หวังทรัพย์            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นายสหวรรษ โคตรปัญญา               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


จะมาอับเดทผลการแข่งขันอีกครั้งนะครับ

Mini_εpsilon
Aug 27, 2016

ประกาศผลสอบฯ 2559 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

รูปภาพ1

เนื่องจากมีความผิดพลาดในขั้นตอนการเฉลยและตรวจสอบ ทำให้มีการตรวจให้คะแนนผิดพลาดในตอนที่ 2 จำนวน 1 ข้อ ทำให้คะแนนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงลำดับที่ด้วย ในนามคณะทำงานขออภัยนักเรียนและคุณครูทุกท่านครับ และขอขอบคุณคำทักท้วงที่คุณครูตั้งข้อสังเกต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอภัยมา ณ โอกาสนี้

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ขอบคุณและอภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ
Mini_εpsilon & ครูอั๋น
Aug 23, 2013

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รูปภาพ1สิ้นสุดการรอคอย

หลังจากนักเรียนมาร่วมสอบแข่งขันทักษะเมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ และประมวลผลการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศผลการแข่งขันให้ทราบดังนี้ครับ

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ผลสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ผลสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (รับปรุงแล้วคลิกเพื่อตรวจสอบ)

ผลสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำหรับกำหนดการรับเกียรติบัตรและรางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะได้ติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจร่วมสอบแข่งขันในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเรื่องใด แนะนำได้ในคอมเม้นต์นะครับ

หวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในปีการศึกษา 2560

Mini_εpsilon
August 22, 2016

เผยแพร่ผลงานคุณครูนาถลดา มนต์ทอ

นางสาวนาถลดา มนต์ทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เล่ม 1

เล่ม 2

ครูอั๋น
21 สิงหาคม 2559

 

บรรยากาศการสอบแข่งทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยระดับประถมศึกษา (ปีที่ 4 และ 6) สอบในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. และระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย) เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด (คลิกครับ)

สำหรับกำหนดการต่อจากนี้

 • ประกาศผล ภายใน 26 สิงหาคม 2559
 • มอบเกียรติบัตรสำหรับลำดับที่ 1 – 3 และชมเชย —จะนัดหมายทางโทรศัพท์อีกครั้ง—
 • เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 จะส่งไปกับหนังสือราชการที่ล็อกเกอร์ของโรงเรียนท่าน/ทางไปรษณีย์

mini_εpsilon
Aug’20, 2016

ประกาศห้องสอบ

IMG_3821

ประกาศห้องสอบการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

และได้ติดประกาศไว้ที่บอร์ดของโรงเรียนบริเวณหลักกิโลเมตร ด้านทิศตะวันตกของลานหน้าเสาธง

อาคารที่ใช้สอบคือ

 • ระดับประถมศึกษา อาคาร 10 (หลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5)
 • ระดับมัธยมศึกษา อาคาร 10 (หลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5) และอาคาร 2 (หลังเสาธง)

แล้วพบกันครับ
mini_εpsilon

%d bloggers like this: